código

código

<?php
ini_set ('mostrar_errores', 1);
require_once ('PHPExcel.php');
require_once ('PHPExcel / IOFactory.php');
include_once ('../../../ wp-load.php');
$ objPHPExcel = novo PHPExcel ();
global $ wpdb;
// $ objPHPExcel-> getActiveSheet ();

$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> setCellValue ('A1 ′,' Informes de doazóns ');
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> mergeCells ('A1: C1 ′, ”);
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> setCellValue ('A2', 'SI');
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> setCellValue ('B2', 'Proxecto');
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> setCellValue ('C2', 'Subproxecto');
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> setCellValue ('D2', 'Localización');
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> setCellValue ('E2', 'Total');

$ file = 'Doazón'. tempo() . '.xlsx'; //
// $ objWriter = PHPExcel_IOFactory :: createWriter ($ objPHPExcel, 'Excel2007');
// $ objWriter-> gardar ("subir / excelsheet /". $ ficheiro);
// Cambiar o nome da folla de traballo
$ objPHPExcel-> getActiveSheet () -> setTitle ('Matriz de prezos');

// Establece o índice de folla activa na primeira folla, polo que Excel abre esta como a primeira folla
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0);

$ startdate = $ _REQUEST ['exportstartdate']. ' 00:00:00 ′;
$ enddate = $ _REQUEST ['exportenddate']. ' 00:00:00 ′;

$ queryexport = ("SELECT". $ wpdb-> prefixo. "user_donating. *,". $ wpdb-> prefix. "selections. *, suma (". $ wpdb-> prefixo. "user_donating.total_amt) como totalamount FROM ". $ Wpdb-> prefixo." User_donating LEFT JOIN ". $ Wpdb-> prefixo." Selections ON ". $ Wpdb-> prefixo." User_donating.selection_id = ". $ Wpdb-> prefixo." Selections.uniqetime_id WHERE posted_date entre '". $ startdate."' AND '". $ enddate."' GRUPO por proxecto, sub_proxecto, localización ");

$ result = mysql_query ($ queryexport);
$ cabeceira = ”;
$ i = 3;
$ j = 1;

while ($ fila = mysql_fetch_array ($ resultado)) {
$ objPHPExcel-> getActiveSheet () -> SetCellValue ('A'. $ i, $ j);
$ objPHPExcel-> getActiveSheet () -> SetCellValue ('B'. $ i, $ fila ['proxecto']);
$ objPHPExcel-> getActiveSheet () -> SetCellValue ('C'. $ i, $ fila ['sub_project']);
$ objPHPExcel-> getActiveSheet () -> SetCellValue ('D'. $ i, $ fila ['localización']);
$ objPHPExcel-> getActiveSheet () -> SetCellValue ('E'. $ i, '£' .number_format ($ fila ['totalamount'], 2));

$ i ++;
$ j ++;
}

$ objWriter = PHPExcel_IOFactory :: createWriter ($ objPHPExcel, 'Excel2007');
$ objWriter-> gardar ("subir / excelsheet /". $ ficheiro);
$ file_url = 'subir / excelsheet /'.$ ficheiro;

cabeceira ('Tipo de contido: application / vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet');
cabeceira ("Contido-Disposición: anexo; nome do ficheiro =". $ ficheiro);
cabeceira ("Cache-Control: must-revalidate, post-check = 0, pre-check = 0");
ob_end_clean ();
readfile ($ file_url);
saír;

?>PRECISO AXUDA? Fai clic aquí para obter axuda en liña